पदे व किमान वय

हे लक्ष्यात ठेवा ….

पदेकिमान वय
राष्ट्रपती35 वर्षे
उपराष्ट्रपती35 वर्षे
लोकसभा सदस्य25 वर्षे
लोकसभा सभापती25 वर्षे
पंतप्रधान25 वर्षे
केंद्रीय मंत्री25 वर्षे
लोकसभा उपसभापती25 वर्षे
राज्यसभा सदस्य30 वर्षे
राज्यसभा सभापती /उपराष्ट्रपती35 वर्षे
राज्यसभा उपसभापती30 वर्षे
मुख्यमंत्री25 वर्षे
विधानसभा सदस्य25 वर्षे
विधानसभा सभापती25 वर्षे
विधानसभा उपसभापती25 वर्षे
विधानपरिषद सदस्य30 वर्षे
विधानपरिषद सभापती30 वर्षे
विधानपरिषद उपसभापती30 वर्षे
स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्य21 वर्षे
मतदार18 वर्षे
लोकपाल45 वर्षे
लोकपाल मंडळ सदस्य45 वर्षे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close button
error: Content is protected !!
Scroll to Top